STYRELSESCHEF TIL ØKONOMI- OG PERSONALESTYRELSEN​ søges

Har du lyst til at stå i spidsen for centrale opgaver med betydning for hele Grønland – og kan du varetage
det overordnede ansvar for Landskassens regnskab, forhandling af overenskomster og lønudbetaling til ca.
6000 medarbejdere, så søger Økonomi- og Personalestyrelsen en dygtig og engageret Styrelseschef.

I Økonomi- og Personalestyrelsen er en række af Selvstyrets administrative opgaver centraliseret, og derfor
varetager vi en bred portefølje af ansvarsområder, herunder ansættelser, lønudbetaling, landskassens
regnskab, tolkeopgaver, indkøbsområdet, forhandling af overenskomster og intern revision.

Fællesnævneren for Økonomi- og Personalestyrelsen er, at vi er en enhed, hvis opgaver retter sig ud af huset,
og det er vores opgave at vejlede og servicere øvrige enheder inden for vores ansvarsområder. Vi er en
driftsorganisation med et stort ansvar over for den offentlige sektor i Grønland – et ansvar vi tager seriøst. Vi
ser det som vores kerneopgave at lette det administrative arbejde inden for vores ansvarsområder, således at
Selvstyrets øvrige enheder kan fokusere på deres kerneopgaver og ansvar over for samfund og borgere.

Det gør vi med en ambition om at opfylde vores strategiske formål, som er at: Frigive samfundets ressourcer
til udvikling af Grønland. Det vil være din opgave som styrelseschef at være den primære drivkraft i dette
arbejde – et arbejde, som forudsætter, at du kan tage initiativ og fastlægge målsætninger, samt at inspirere
andre til at gøre det samme.

Om jobbet

En af dine fremmeste opgaver vil være at skabe sammenhængskraft og samarbejde på tværs af styrelsens
mange opgaver og fagligheder for at understøtte og udvikle kvaliteten af det arbejde, som vi udfører for og
sammen med vores samarbejdspartnere.
Det arbejde skal tage udgangspunkt i styrelsens tre værdier:

 • Ansvar – Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde – Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg – Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.

Som styrelseschef for en enhed med en bred vifte af ansvarsområder er det din opgave at sikre, at værdierne
er levende i organisationen.

Ansvarsområde og opgaver

Styrelseschefen er den øverste ansvarlige i Økonomi- og Personalestyrelsen med direkte reference til
Departementschefen i Departementet for Finanser.
Dine primære arbejdsopgaver kan kort beskrives som bestående af følgende fem kerneområder:

 • Ledelse af ledere, herunder fire afdelingschefer som indgår i den øverste ledelse sammen med
  styrelseschefen, samt det øverste ledelsesmæssige ansvar for ca. 135 medarbejdere
 • Have overblik og sikre internt samarbejde på tværs af forskellige afdelinger, herunder de 4
  afdelinger der udgør Økonomi- og personalestyrelsen: Personaleafdelingen, Serviceafdelingen,
  Forhandlingsafdelingen og Den Centrale Regnskabsenhed, samt kontoret for Intern Revision.
 • Udvikle styrelsen og sikre fremdrift af det strategiske arbejde med fokus på og inddragelse af
  brugere og andre eksterne interessenter
 • Sikre at der leves op til de økonomiske målsætninger samt påtage sig det økonomisk ansvar, sammen med ledelsesgruppen, for et samlet budget på 145 mio. kr.
 • Sikre en stabil drift samt understøtte en kontinuerlig optimering af Styrelsens opgaver, hvor der kan til- og fragå opgaver til styrelsens ansvarsområder i takt med Selvstyrets generelle udvikling.

Herudover indgår styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen fast i Forhandlings- og
Aftaleudvalget, og Departementschefsgruppen, som tilforordnet.

Erfaringer og kompetencer

I stillingen er ledelsesopgaven i fokus, og vi forventer derfor, at du kan nikke genkendende til de fleste af
følgende kvalifikationer:

 • Du har en solid ledelsesmæssig erfaring, gerne i offentlig regi.
 • Du er en proaktiv leder, som kan håndtere diversitet i arbejdsopgaverne.
 • Du har erfaring med ledelse, herunder ledelse af ledere og budget- og økonomistyring.
 • Du formår hurtigt at skabe indsigt i de forskellige ansvarsområder og holde det strategiske overblik.
 • Du evner at motivere og kommunikere både internt og eksternt.
 • Du har evner, og lyst til, at være en stabil leder i en organisation, som har drift med skarpe deadlines
  som sin primære opgaver.
 • Du kan lede organisationen driftssikkert igennem kontinuerlige forbedringer og
  forandringsprocesser.
 • Du er god til at skabe og vedligeholde et professionelt netværk på tværs af fagligheder og interesser.
 • Du forstår at navigere i situationer, hvor der er modstridende interesser og kan tage beslutninger,
  som ikke alle parter vil være tilfredse med.
 • Du har erfaring med arbejde i en politiskstyret organisation.
 • Du har indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til departementschef Nikolai S.
Christensen, telefon +299 346675, mail nsch@nanoq.gl
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af alle relevante komplette
eksamensbeviser, referencer m.v. skal være departementet i hænde senest 24.11.2019. Jobsamtaler afvikles
umiddelbart efter.
Tiltrædelse efter aftale.
Kandidater, som bliver udvalgt til samtale, vil skulle gennemgå et test forløb.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, gives i henhold til den
på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende
forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til lønramme (LR) 39/40. Lønnen med faste løndele i
LR 39 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 64.245 og årligt Kr. 770.944. Der vil i udgangspunktet ske
ansættelse på overenskomstvilkår. Hvis ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til
tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. Stillingen
forventes besat på åremålsvilkår, for hvilket der udover ovenstående ydes et særligt tillæg. Åremålstillæg ydes sædvanligvis for en 3-6-årig periode.

Åremålstillægget vil være på henholdsvis på 10.016 kr. og 13.116 kr.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og
Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.
Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over
for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om
tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af
godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Der kan tilbydes en umøbleret personalebolig til stillingen efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og
depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op
på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på
anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre
bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større
husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.